Privacy verklaring

Rijles Bij Koen gevestigd en kantoorhoudende te Oosterhout (4908 CC) aan de Willem Dreeslaan 78, hierna te noemen “Rijles Bij Koen” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Rijles Bij Koen verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Rijles Bij Koen u over de manier waarop Rijles Bij Koen uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Rijles Bij Koen worden aangeboden op www.rijlesbijkoen.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Doel
Rijles Bij Koen verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.rijlesbijkoen.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Rijles Bij Koen gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de van u ontvangen gegevens, maar ook de door onszelf verzamelde gegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Rijles Bij Koen.
2. Verbetering van diensten Rijles Bij Koen
Rijles Bij Koen kan uw gegevens gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Dit onderzoek zal uitsluitend plaats vinden door Rijles Bij Koen.
3. Achteraf betalen
Als u diensten afneemt en niet betaald conform de geldende betalingstermijn, kan Rijles Bij Koen deze incasseren en daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Alleen de benodigde gegevens zullen aan deze partijen verstrekt worden.
4. Plango, Exact en boekhouder
Na aanmelding bij Rijles Bij Koen zullen de gegevens die u verstrekt bij aanmelding bewaard en verwerkt worden in ons online administratie programma’s Plango en Exact. De boekhouder zal een keer per jaar de volledige boekhouding van Rijles Bij Koen controleren via Exact en de door Rijles Bij Koen aangeleverde benodigde gegevens.
5. Andere doeleinden
Tot slot kan Rijles Bij Koen uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Rijles Bij Koen geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Rijles Bij Koen voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Rijles Bij Koen een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Rijles Bij Koen op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Rijles Bij Koen maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Rijles Bij Koen ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar welkom@rijlesbijkoen.nl. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de Plango, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van Plango.

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Rijles Bij Koen tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Rijles Bij Koen
1. Rijles Bij Koen heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Rijles Bij Koen verwerkt ten behoeve van www.rijlesbijkoen.nl. Rijles Bij Koen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Rijles Bij Koen bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.rijlesbijkoen.nl, tenzij Rijles Bij Koen op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Rijles Bij Koen behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.rijlesbijkoen.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.rijlesbijkoen.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.rijlesbijkoen.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 20-03-2022.